Vyhledávání na governance.czZpráva reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act

Dne 4.11. 2002 byla v Bruselu presentovaná závěrečná zpráva skupiny expertů, zabývající se nutnými změnami právního a regulačního rámce správy a řízení obchodních společností v EU. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která by měla posílit transparentnost chování správních orgánů evropských firem. Jedná se o obsáhlý dokument reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act. Plný text zprávy, na níž jistě bude reagovat i regulátor českého kapitálového trhu a česká právní úprava, si vyžádejte na adrese klirova@cgp.cz. Výtah ze právy najdete příloze (v angličtině) tohoto článku.


Sedm měsíců platnosti S-O Act

Ve svém včerejším pražském vystoupení Sir Adrian Cadbury prohlásil, že využívání Kodexu řádné praxe správy korporací ve Velké Británii omezilo možnost zneužití moci a informací ze strany vrcholových manažerů ke škodě investorů.
Podívejte se, jak chce čelit vzniku finančních skandálů typu Enron a Worldcom Bushova administrativa.
Zajímá vás jak zní prohlášení, kterým musí generální a finanční ředitelé amerických veřejně obchodovatelných společností certifikovat informace o společnosti podávané kapitálovému trhu ? Přečtete si přílohy tohoto článku.


Modely správy korporací

Ve světě vznikla celá řada modelů správy podniku. Dokonce v jedné zemi můžeme najít zarážející směsici různých druhů správních rad. Většinu charakteristických faktorů však můžeme zjednodušeně vyjádřit v následujících kategoriích: počet úrovní, průhlednost rozdělení pravomocí exekutivními a neexekutivními řediteli, jejich počty, nezávislost, délka funkčního období, pravomoci svěřené generálnímu řediteli.


Neexekutivní role

Základní důvody ke jmenování neexekutivního člena
Nezávislost závazků
Proč se lidé stávají neexekutivními členy správních orgánů
Výběr neexekutivního člena správního orgánu
Co dělají neexekutivní členové představenstva a dozorčí rady
Úskalí role neexekutivního člena představenstva
Kvalifikace neexekutivního člena představenstva pro konkrétní situacePřehled nákladů na audit vybraných firem v USA v roce 2001

V souvislosti se změnami v legislativě týkající se společností kotovaných na kapitálovém trhu v USA byly publikované údaje, srovnávající strukturu výdajů předních amerických firem auditorským společnostem za rok 2001. Z publikovaných údajů vyplývá, že částky za neauditorské poradenské služby poskytované auditory auditovaným společnostem v řadě případů několikanásobně převyšují výdaje na provedení vlastního externího auditu. Toto zjištění vedlo k úvahám o nezávislosti auditorských firem a přímo se promítlo do federálního zákona Sarbanes Oxley Act of 2002. Ten ukládá obligatorně zřizovanému výboru pro audit společnosti, aby schvaloval veškeré neauditorské služby v ceně převyšující 5% z odměny externího auditora po dobu fiskálního roku.


Už jim nevěřím, chci svůj podíl na zisku !

Kulatý stůl členů představenstev - spoluvlastníků středně velkých akciových společností na téma „Aktuální problémy práce správních orgánů“, který proběhl v květnu 2005, identifikoval následující okruhy problémů:


Deset otázek, které by si měla položit každá dozorčí rada

1.Máme správného předsedu představenstva?
2.Je jeho odměna účinně provázaná s jeho výkonností?
3.Rozumíme dobře tomu, jak a odkud námi schválená
bude firemní strategie generovat hotovost?
4.Sleduje představenstvo trendy vývoje v oboru a
diagnostikuje možné příležitosti a ohrožení?
5.Víme, jaké jsou zdroje organického růstu firmy?
Jsou odměny GŘ provázané se strategií růstu?


Důvěra v CEO už není na takové úrovni, co bývala

Po více než čtyřech letech účinnosti Sarbanes-Oxley a i díky děsivému prozření, že členové správních orgánů mohou být skutečně finančně zodpovědní za své přehmaty a chyby, došlo k zajímavému obratu, členové správních orgánů již nehledí s obdivem ke svým CEO. Jsou mnohem skeptičtější.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES

Seznámili jste se už se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15.prosince 2004 o hramonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ?