Corporate governance

Nefinanční reporting a CSR

V lednu 2017 proběhlo další odborné setkání k aktuálním legislativním změnám, tentokrát na téma nefinančního reportingu (pro řadu firem povinný od 1. 1. 2017) a také k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR), jež s nefinančním reportingem úzce souvisí. Podklady a výstupy ze semináře k dispozici pouze pro členy CGI.


Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Ještě před koncem roku 2016 vstupuje v účinnost poměrně zásadní novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (rozšíření okruhu trestných činů, úprava účinné lítosti, promlčení, compliance a zproštění trestní odpovědnosti atd.) CGI proto k tomuto tématu uspořádal odborný seminář, kde byly nejpalčivější otázky podrobně diskutovány (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).


Evropská reforma auditu a její dopad na české společnosti

Od června 2016 je účinné nařízení EU o auditu subjektů veřejného zájmu, přičemž související česká legislativa je dosud v procesu schvalování a tato situace přináší řadu otázek a nejistot. Proto byl tomuto tématu věnován odborný seminář, který pro CGI připravila Komora auditorů ČR (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).
Soutěžněprávní compliance: dawn-raids na krátké uzdě?

Nenadálé kontroly (dawn-raids) pracovníků Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bez předchozího souhlasu soudu by měly být minulostí. To vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s.

Rekodifikace: souběh funkcí je dle stanoviska ministerstva spravedlnosti ČR nepřípustný

Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR je od 1.1. 2014 právně nepřípustný souběh pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci statutárního orgánu obchodní korporace (v praxi půjde zejména o jednatele společností s ručením omezeným a členy představenstva akciové společnosti), ledaže by náplň pracovního poměru byla odlišná od činnosti, kterou dotyčný vykonává jako statutární orgán.


Rekodifikace: jakou formu má mít plná moc k zastupování na valné hromadě a k rozhodování jediného společníka a jaký režim se uplatní v případě zastoupení zahraniční právnické či fyzické osoby? Stanovisko KANCL

KANCL: Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Výklad k formě plné moci k zastupování na valné hromadě společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti (či na schůzi jiného orgánu právnické osoby) a k rozhodování jediného společníka
Výklad k formě plné moci k právnímu jednání právnické či fyzické osoby ze zahraničíK přičitatelnosti trestního jednání zaměstnance právnické osobě - pojmy „rozhodnutí, pokyn, schválení"

Jedna ze situací, kdy je dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) trestný čin spáchaný zaměstnancem přičitatelný jejímu zaměstnavateli (právnické osobě) nastává tehdy, když zaměstnanec jednal protiprávně na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby (nebo dalších osob vymezených v ZTOPO).
Co znamenají pojmy „rozhodnutí“, „pokyn" či „schválení" ?Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

- upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
- zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
- možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
- souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
- právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?


Nová právní regulace EU pro oblast povinného auditu se stává skutečností

Reforma povinného auditu (reakce EU na světovou finanční a ekonomickou krizi), přináší řadu novinek cílící na posílení nezávislosti auditora, otevření auditního trhu EU, zvýšení vypovídací hodnoty auditní zprávy pro investory, atd.
Nový právní rámec schválen v dubnu 2014, přechodné období činí 2 roky

Výběr auditora- doporučení postupu best practice (Federace evropských účetních -FEE)

Federace Evropských účetních (FEE)vydala v říjnu 2013 doporučení postupu, který povede k efektivnímu výběru auditora.
Tato aktuální publikace FEE může být užitečnou pomůckou jednak (i) pro obchodní korporace, které potřebují poradit, jak řídit proces výběru auditora efektivním a finančně úsporným způsobem a jednak (ii) pro zainteresované strany (akcionáři,společníci, investoři ..) při hodnocení aktuálně uplatňovaného výběru auditora.


Sedmero pro výběr auditora

Stručný průvodce kritérii pro výběr auditora, které by měla obchodní korporace brát v úvahu.
Autorem tohoto dokumentu je Komora auditorů ČR (KAČR), s níž institut CGI aktivně spolupracuje.