Články a událostiŘádný sněm 2017

Sněm CGI se uskuteční dne 5.4.2016 od 17:30 hod. v historické budově České spořitelny, na adrese Rytířská 29, Praha 1. Navazovat bude společenské setkání v Galerii ČS. Podrobnosti přístupné pouze členům Institutu.


Nefinanční reporting a CSR

V lednu 2017 proběhlo další odborné setkání k aktuálním legislativním změnám, tentokrát na téma nefinančního reportingu (pro řadu firem povinný od 1. 1. 2017) a také k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR), jež s nefinančním reportingem úzce souvisí. Podklady a výstupy ze semináře k dispozici pouze pro členy CGI.


Jak zaměstnancům přiblížit etická dilemata? Pomocí kresleného komiksu! (8. díl)

"Blondýny potřebují jednoduchá zadání", aneb respekt a rovné zacházení. Další díl z řady kreslených komiksů, které jsou užívány ve skupině Česká spořitelna v rámci implementace programu firemní etiky. Jejich účelem je napomoci zaměstnancům k lepšímu pochopení etických principů podnikání České spořitelny a řešení etických dilemat, s nimiž se mohou ve své práci setkat.


Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Ještě před koncem roku 2016 vstupuje v účinnost poměrně zásadní novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (rozšíření okruhu trestných činů, úprava účinné lítosti, promlčení, compliance a zproštění trestní odpovědnosti atd.) CGI proto k tomuto tématu uspořádal odborný seminář, kde byly nejpalčivější otázky podrobně diskutovány (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).


Whistleblowing v Benátkách

Letní doba si žádá odlehčený příspěvek, zde je tedy jeden z cest. Během návštěvy italských Benátek je možné nejen obdivovat krásu paláců vystupujících přímo z vodní hladiny, vychutnávat gelato a brázdit kanály vaporettem, ale také nalézt několik důkazů, doslova vytesaných do kamene, že whistleblowing není myšlenkou nikterak novou.


Evropská reforma auditu a její dopad na české společnosti

Od června 2016 je účinné nařízení EU o auditu subjektů veřejného zájmu, přičemž související česká legislativa je dosud v procesu schvalování a tato situace přináší řadu otázek a nejistot. Proto byl tomuto tématu věnován odborný seminář, který pro CGI připravila Komora auditorů ČR (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).


Řádný sněm 2016

Sněm CGI se uskutečnil dne 13.4. 2016 od 17:00 hod. v historické budově České spořitelny, adresa Rytířská 29, Praha 1 (2. patro, místnost 225). Materiály jsou přístupné pouze členům Institutu.Jak uvést podnikatelskou etiku do praxe firmy – příklad Skanska

Řada českých společností sice má etický kodex, ale začasto zůstává jen „na papíře“. Přitom uplatňování etických principů v podnikání i v řízení firmy je nejen imperativ současného trendu řádné corporate governance, ale též základním východiskem firemní compliance a předpokladem pro budování kvalitní firemní kultury. Ve středu 10.6. 2015 se uskutečnilo odborné setkání CGI, na němž tajemník společnosti a člen Institutu JUDr. Miroslav Svatoš ukázal na příkladu skupiny Skanska a její české „pobočky“, Skanska a.s., jak lze z podnikatelské etiky učinit „nástroj“ podnikání, jakým způsobem je toto téma „prodáváno“ zaměstnancům a jaké nástroje, postupy a metody Skanska užívá k prosazování etických principů do každodenního fungování a podnikání


Infosys BPO – za porušení etického kodexu vyhazov

Příklad nulové tolerance jednání v rozporu s firemním etickým kodexem: CFO Infosys BPO byl v listopadu 2014 propuštěn za předražování faktur pro svého klienta, společnost Apple; k těmto podvodům došlo dle informací v indických médiích v české pobočce této společnosti.
Toto nekalé jednání bylo odhaleno v rámci probíhajícího interního auditu.


Řádný sněm 2014

Čas a místo konání: 3.12.2014, od 18:00 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Obsah: pozvánka na sněm; podkladové materiály k jednotlivým bodům programu; přijatá usnesení
Informace jsou přístupné pouze členům CGI


Společná akce CGI a Britské obchodní komory

WHY DIVERSITY HAS BECOME A CORPORATE GOVERNANCE IMPERATIVE
KDY: 23. 10. 2014, 18:00 hod.
KDE: Česká spořitelna, Palác Rytířská, Mramorový Sál, Rytířská 29, Praha
HOST: Vera Budway-Strobach, Chief Diversity Officer Erste Bank Group AG.
Prezentace: pouze pro členy CGI


Soutěžněprávní compliance: dawn-raids na krátké uzdě?

Nenadálé kontroly (dawn-raids) pracovníků Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bez předchozího souhlasu soudu by měly být minulostí. To vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s.


Rekodifikace: souběh funkcí je dle stanoviska ministerstva spravedlnosti ČR nepřípustný

Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR je od 1.1. 2014 právně nepřípustný souběh pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci statutárního orgánu obchodní korporace (v praxi půjde zejména o jednatele společností s ručením omezeným a členy představenstva akciové společnosti), ledaže by náplň pracovního poměru byla odlišná od činnosti, kterou dotyčný vykonává jako statutární orgán.


Národní konference ČIIA 2014

Každoroční vrcholná akce Českého institutu interních auditorů (ČIIA) se letos uskuteční ve dnech 15.-16.10. 2014 ve Špindlerově mlýně.
Kompletní informace o konferenci a registrace – www.interniaudit.cz


Rekodifikace: jakou formu má mít plná moc k zastupování na valné hromadě a k rozhodování jediného společníka a jaký režim se uplatní v případě zastoupení zahraniční právnické či fyzické osoby? Stanovisko KANCL

KANCL: Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Výklad k formě plné moci k zastupování na valné hromadě společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti (či na schůzi jiného orgánu právnické osoby) a k rozhodování jediného společníka
Výklad k formě plné moci k právnímu jednání právnické či fyzické osoby ze zahraničíspolečná akce CGI-ČIIA-PwC: COSO 2013 (19.6. 2014) - prezentace

COSO 2013 je aktuálním tématem pro všechny profesionály ve správě a řízení společností. Nastavení a provádění vnitřních kontrol je jednou ze základních povinností statutárního orgánu (a následně DR) a je bezesporu atributem péče řádného hospodáře.


K přičitatelnosti trestního jednání zaměstnance právnické osobě - pojmy „rozhodnutí, pokyn, schválení"

Jedna ze situací, kdy je dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) trestný čin spáchaný zaměstnancem přičitatelný jejímu zaměstnavateli (právnické osobě) nastává tehdy, když zaměstnanec jednal protiprávně na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby (nebo dalších osob vymezených v ZTOPO).
Co znamenají pojmy „rozhodnutí“, „pokyn" či „schválení" ?


ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

Jaro letošního roku přineslo dva soudní verdikty v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), které uložily právnické osobě trest jejího zrušení. Jedná se o nejpřísnější trest, který by měl být aplikován pouze výjimečně a míří na subjekty založené resp. provozované primárně k páchání trestné činnosti.Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

Doporučení pro správní orgány (včetně výboru pro audit) a vrcholový management obchodních korporací a dalších organizací
Autorem tohoto dokumentu je Evropská konfederace institutů interního auditu (ECIIA), na jeho vzniku úzce spolupracovala Evropská konfederace členů správních orgánů společností (ecoDa).


Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

- upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
- zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
- možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
- souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
- právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?


Nová právní regulace EU pro oblast povinného auditu se stává skutečností

Reforma povinného auditu (reakce EU na světovou finanční a ekonomickou krizi), přináší řadu novinek cílící na posílení nezávislosti auditora, otevření auditního trhu EU, zvýšení vypovídací hodnoty auditní zprávy pro investory, atd.
Nový právní rámec schválen v dubnu 2014, přechodné období činí 2 roky
Výběr auditora- doporučení postupu best practice (Federace evropských účetních -FEE)

Federace Evropských účetních (FEE)vydala v říjnu 2013 doporučení postupu, který povede k efektivnímu výběru auditora.
Tato aktuální publikace FEE může být užitečnou pomůckou jednak (i) pro obchodní korporace, které potřebují poradit, jak řídit proces výběru auditora efektivním a finančně úsporným způsobem a jednak (ii) pro zainteresované strany (akcionáři,společníci, investoři ..) při hodnocení aktuálně uplatňovaného výběru auditora.


Sedmero pro výběr auditora

Stručný průvodce kritérii pro výběr auditora, které by měla obchodní korporace brát v úvahu.
Autorem tohoto dokumentu je Komora auditorů ČR (KAČR), s níž institut CGI aktivně spolupracuje.


Češi považují nejvíc z celé EU korupci za největší překážku podnikání

Autor tohoto příspěvku Leopold Černý, Manager ve společnosti Screening Solutions, s.r.o. (15 let praxe v oblasti boje proti korupci, finanční a hospodářské kriminalitě), shrnuje hlavní závěry Zprávy Evropské komise o boji proti korupci v EU, která byla publikována počátkem února 2014. Česká republika "vévodí" hned ve dvou žebříčcích týkajících korupce v podnikatelském prostředí - bohužel prvním místem od konce :-(
Výsledky průzkumu EY o podvodech a korupci aneb co děláme špatně?

Společnost EY tradičně provádí každé dva roky průzkumy o podvodech a korupci v Evropě. Průzkum zveřejněný v roce 2013 nově zahrnoval i země Blízkého východu, Afriky a Indii. Během průzkumu bylo uskutečněno téměř 3 500 rozhovorů (telefonických, online nebo osobních) se zaměstnanci největších společností v 36 zemích. Průzkum mapuje postoje předsedů představenstev, členů vrcholového managementu, ostatních manažerů, ale též řadových zaměstnanců k podvodům a korupci. V České republice se průzkumu zúčastnilo 100 respondentů. V období mezi jednotlivými evropskými průzkumy publikuje společnost EY globální průzkum se stejným zaměřením.


Účast členů ČITOS na akcích platformy E&Y Ethics & Compliance Officer Club

Od listopadu 2103 mají členové ČITOS participovat na plaftormě Ernst & Young (E&Y) “Ethics & Compliance Officer Club”. Pod hlavičkou této iniciativy se konají 2-3 setkání ročně, která jsou vždy zaměřena na nějaké aktuální téma firemní compliance a etiky. Na těchto setkáních vystupují jednak zástupci E&Y a též zajímaví hosté z praxe. Členové ČITOS budou pravidelně zváni k účasti.
Řádný sněm 2013

akce: svolání řádného sněmu institutu
čas a místo konání: 27.11. 2013, od 19:30 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Aktualizace: přehled přijatých usnesení na řádném sněmu 2013
Informace jsou přístupné pouze členům ČITOS
Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (2. část)

Ve druhé části tohoto příspěvku je podána bližší charakteristika ustanovení SOX týkajících se „garance“ správnosti finančních výkazů (§ 302), posuzování interních kontrol (§ 404) a vymezení zákazu poskytování některých služeb auditorskými společnostmi (§ 201). Čtenář zde nalezne dále též hlavní zásady pro implementaci zákona SOX, které představují zobecnění zkušeností několika desítek společností, na které se regulace dle SOX vztahuje.
Druhá část článku je přístupná pouze členům ČITOS.
Vladimír Brož, prezident ČITOS


Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (1. část)

I když je americký zákon Sarbanes-Oxley /SOX/ datován rokem 2002 a primárně slouží pro ochranu amerického kapitálového trhu, stal se postupně nepsaným standardem řádného posuzování úrovně interních finančních kontrol a kvality finančního výkaznictví zejména v kótovaných akciových společnostech a bezesporu patří právem mezi prameny řádné praxe corporate governance i pro české kapitálové společnosti.
Článek je vzhledem k rozsahu členěn do dvou částí (druhá část je přístupná pouze členům ČITOS).
Vladimír Brož, prezident ČITOSKorporátní compliance opatření (2.část)

Druhá část Dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.


Korporátní compliance opatření (1. část)

První část dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.Průzkum SCREENING SURVEY 2012 (ČR)

NÁBOROVÝ PROCES NEJEN JAKO PREVENCE ZAMĚSTNANECKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Výsledky unikátního průzkumu provedeného společností Screening Solutions s.r.o. mezi 200 významnými společnostmi se sídlem v České republice .


Pre-employment screening

Proč by se pre-employment screening měl stát nedílnou součástí agendy compliance v každé obchodní společnosti a v dalších organizacích?
Pevný stisk ruky a a upřený pohled do očí nestačí !!!
Jak takové prověřování uchazeče o nabízenou pozici probíhá?
Jaká rizika může představovat "defektní" kandidát?

Článek P. Moroze, Managing Partnera a zakladatele společnosti Screening Solutions s.r.o.


Jak na interní audit - užitečný návod k využití funkce interního auditu nejen v obchodních společnostech

Doporučení, jak v obchodní společnosti nebo organizaci jiného typu efektivně využít funkci interního auditu.

Jedná se o návodný dokument vypracovaný společně mezinárodními organizacemi ecoDa (European Confederation of Directors´Associations) a ECIIA (European Confederation of Institute of Internal Auditing) určený pro členy správních orgánů.

ČITOS jej doporučuje k informaci a jako užitečnou pracovní pomůcku všem profesionálům ve správě a řízení českých společností a dalších organizací.

Vladimír Brož, president ČITOS


Aktuální změny v regulaci finančního sektoru ve Velké Británii

Nová organizace regulace finančního sektoru ve Velké Británii, která je účinná od 1.4. 2013, má napomoci snížit riziko destabilizace v tomto klíčovém odvětví a účinně chránit klienty bank a pojišťoven. Jedním z hlavních posuzovaných kritérií potenciální rizikovosti bude kvalita výkonu správy a řízení v regulovaných subjektech.

Jak je to s loajalitou vůči společnosti ?

A. Dva pohledy na loajalitu zaměstnanců vůči zaměstnavateli v optice aktuální judikatury
B. Loajalita členů správních orgánů v původní právní úpravě a po rekodifikaciŘádný sněm 2012

Řádný sněm ČITOS se konal dne 5. 12. 2012 v Praze. Sněm schválil zásadní změnu Stanov odrážející probíhající i plánované rozšíření zaměření i aktivit institutu. Sněm přijal nový Příspěvkový řád a volbou dal mandát členům Řídicího výboru ČITOS na další období.


Řádný sněm 2011

Řádný sněm ČITOS se uskutečnil dne 23.11. 2011 se v Praze. Kromě rekapitulace činnosti v letech 2010 a 2011 a schválení účetní závěrky za uplynulý rok sněm odsouhlasil rozpočet institutu na rok 2011 a vyslechl aktuální informaci o stavu hospodaření institutu. Sněm dále schválil Příspěvkový řád institutu, odsouhlasil hlavní směry činnosti ČITOS na rok 2012 (mj. se uskuteční 5 tematických setkání) a rámcový rozpočet na uvedené období.Compliance v praxi: judikatura k monitoringu zaměstnanců

Jedním z častých problémů vznikajících mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je na jedné straně (zne)užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele zaměstnanci (tj. jednání v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele) a na druhé straně pak provádění kontroly zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nepřiměřeným způsobem.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

K aktuální úpravě rozhodování jediného společníka / akcionáře

Nové pojetí právní formy rozhodování jediného společníka/akcionáře, přináší bezesporu zjednodušení a zřejmě i právní jistotu pro tuto oblast, zároveň však otevírá-významné riziko zanedbání povinné péče (péče řádného hospodáře) a za určitých okolností též riziko trestního postihu právnické osoby...
Vladimír Brož, prezident ČITOS
Souběh funkcí v obchodní společnosti od roku 2012

novela obchodního zákoníku sice přináší možnost „legálního“ řešení souběhu funkcí, ale nikoliv automaticky. Je třeba vykonat určitou sadu kroků pro řádnou administraci souběhu....
Vladimír Brož, prezident ČITOS